JOIN US OUR FOR A Free Series of Webinars REGISTER NOW
ENGLISH
WELSH

lechyd da, Gymru!

Mae trawsnewid digidol bob tro’n gyffrous. Ond pam dewis datrysiad rheoli meddyginiaethau parod, pan allwch chi gyflawni cymaint mwy gyda darparwr sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr unigol, sy’n rhannu eich synnwyr o gymuned, ac sydd â phlatfform i gefnogi eich gweledigaeth chi?

Un rhan werthfawr o newid digidol yw trawsnewid i ffordd electronig o roi presgripsiynau a rheoli meddyginiaethau. Y rheswm am hynny yw bod datrysiad o’r fath – os daw gan ddarparwr sydd wir yn deall eich heriau – yn cyflawni llawer mwy o effeithiau cadarnhaol na dim ond gwella eich llif gwaith a sicrhau gwell diogelwch i gleifion. Mae’n caniatáu ar gyfer gofal iechyd sy’n gynaliadwy, yn addas ar gyfer y dyfodol ac yn hygyrch. Cymru, rydych chi’n barod i roi cynnig arni.

Archebu demo
GOFALU DRWY RANNU

Y llwybr at fod yn iachach bob dydd.

Mae cysylltu a rhannu data ystyrlon ar raddfa fawr wrth wraidd darparu gofal iechyd sy’n canolbwyntio ar atal. Mae data gwell yn paratoi’r ffordd ar gyfer dinasyddion iachach a hapusach sydd wedyn yn gyfrifol am eu lles eu hunain.

Mae datblygu seilwaith digidol ar draws y wlad yn galw am blatfform sy’n seiliedig ar safonau ac mae modd ei addasu gyda dull data agored; y math sy’n golygu bod modd trawsnewid yn gyson ac sy’n grymuso gofal yn y gymuned, a hyd yn oed y cleifion eu hunain. Dim ond y dechrau yw Better Meds.
YN BENODOL I CHI

Ffurfweddu lleol sy’n addas i anghenion penodol pawb.

Mae pob bwrdd iechyd yn wynebu heriau gwahanol ac yn gweithio mewn ffordd unigryw. Mae modd addasu Better Meds yn ôl anghenion lleol, ac ar yr un pryd, bydd yr wybodaeth bresgripsiynu ar gael drwy gysylltiad perffaith â systemau clinigol byrddau iechyd eraill Cymru.

Gall pob bwrdd iechyd yng Nghymru gael ei fersiwn ei hun o Better Meds. Serch hynny, dim ots beth yw lefel yr addasu, bydd ein pensaernïaeth a’n datrysiad yn cysylltu’n berffaith â chofnod rhannu meddyginiaethau ar gyfer Cymru gyfan, sy’n golygu eich bod yn cael gwybodaeth bresgripsiynu lawn ar gyfer yr holl boblogaeth.
BETTER MEDS

Cysoni meddyginiaethau ar gyfer eich rhanbarth.

Dyma’r datrysiad presgripsiynu a rheoli meddyginiaethau electronig sy’n arbed amser ac yn cwtogi camgymeriadau presgripsiynu ar yr un pryd â chynyddu’r cydweithrediad â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae Better Meds yn codi hyder eich cydweithwyr ac yn gwella diogelwch cleifion.

Wedi’i wneud nawr, yn barod ar gyfer y dyfodol

Dyluniad hawdd ei ddefnyddio, natur sy’n addasu
Mae’n cysylltu ac yn integreiddio’n berffaith â systemau fferylliaeth cymru gyfan
Mae modd ei wreiddio’n hawdd yn eich porth clinigol presennol
Mae’n mabwysiadu safonau cenedlaethol newydd ac arloesedd yn gyflym
Mae modd ei addasu a'u ddefnyddio, yn lleol neu yn y cwmwl
Mae’n seiliedig ar safonau
GRYM Y GYMUNED

Ymdrech ar y cyd yw iechyd da.

Gadewch i ni sefydlu cymuned o rannu gwybodaeth, gan ganiatáu i Gymru gyfan ddysgu a rhannu setiau archebion, llyfrau fformiwlâu a'r arferion gorau. Byddwn ni’n grymuso byrddau iechyd i ddefnyddio, ffurfweddu a chynnal eu datrysiadau presgripsiynu electronig am flynyddoedd i ddod. Cymru, bydd Better yn eich cefnogi ar hyd y daith.
Cysylltu